Verklaring omtrent het Gedrag …

Wat is een VOG?
Een VOG is een verklaring van de Minister van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een natuurlijk persoon of rechtspersoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in dit geval in de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk.

Wie moet in het bezit zijn van een VOG?
De volgende personen moeten een VOG overleggen
1. houders van een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal;
2. personen werkzaam bij een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal. Hieronder vallen ook werknemers van een (hoofd)vestiging waar alleen een kantoor is gevestigd en geen kinderen worden opgevangen (kantoorpersoneel), bestuurders, vrijwilligers, stagiair(e)s, beroepskrachten in opleiding, uitzendkrachten en bemiddelingsmedewerkers bij een gastouderbureau;
3. gastouders;
4. personen van 18 jaar en ouder die wonen bij de gastouder (huisgenoten);

Hoe lang is een VOG geldig en hoe actueel moet de VOG zijn?
De VOG heeft geen geldigheidsduur. Bij wisseling van werkgever moet er wel een nieuwe VOG worden aangevraagd. De VOG moet worden overgelegd aan de houder en mag niet ouder zijn dan twee maanden voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Voor gastouders (inclusief de huisgenoten) en houders geldt dat de VOG niet ouder dan twee maanden mag zijn bij het indienen van de aanvraag voor registratie in het LRK. De gastouder die al geregistreerd is hoeft geen nieuwe VOG te overleggen wanneer hij/zij zich aansluit bij een ander gastouderbureau of wanneer hij/zij op een nieuwe locatie gaat werken. Voor de uitzendkracht, stagiair en vrijwilliger geldt een tweejaarlijkse VOG-plicht.

Lees meer over de VOG in de uitgebreide toelichting van 28-5-2014 of bekijk de handleiding continue screening.