Verklaring omtrent het Gedrag …

Wat is een VOG?
Een VOG is een verklaring van de Minister van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een natuurlijk persoon of rechtspersoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in dit geval in de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk.

Wie moet in het bezit zijn van een VOG?
De volgende personen moeten een VOG overleggen
1. houders van een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal;
2. personen werkzaam bij een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal. Hieronder vallen ook werknemers van een (hoofd)vestiging waar alleen een kantoor is gevestigd en geen kinderen worden opgevangen (kantoorpersoneel), bestuurders, vrijwilligers, stagiair(e)s, beroepskrachten in opleiding, uitzendkrachten en bemiddelingsmedewerkers bij een gastouderbureau;
3. gastouders;
4. personen van 18 jaar en ouder die wonen bij de gastouder (huisgenoten);

Hoe lang is een VOG geldig en hoe actueel moet de VOG zijn?
De VOG heeft geen geldigheidsduur. Bij wisseling van werkgever moet er wel een nieuwe VOG worden aangevraagd. De VOG moet worden overgelegd aan de houder en mag niet ouder zijn dan twee maanden voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Voor gastouders (inclusief de huisgenoten) en houders geldt dat de VOG niet ouder dan twee maanden mag zijn bij het indienen van de aanvraag voor registratie in het LRK. De gastouder die al geregistreerd is hoeft geen nieuwe VOG te overleggen wanneer hij/zij zich aansluit bij een ander gastouderbureau of wanneer hij/zij op een nieuwe locatie gaat werken. Voor de uitzendkracht, stagiair en vrijwilliger geldt een tweejaarlijkse VOG-plicht.
Met deze VOG’s moet u zich ook inschrijven in het Personenregister kinderopvang.

Wat is het Personenregister Kinderopvang (PRK)?

Het personenregister is een register waarin iedereen die werkzaam is (of wil zijn) in de kinderopvang, zich moet inschrijven. Iedereen die is ingeschreven in het register, wordt continu gescreend. Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken of mensen die in dit register staan nieuwe strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem op hun naam hebben gekregen. Bijvoorbeeld doordat iemand een overtreding of misdrijf heeft begaan of hiervan wordt verdacht (er is een proces-verbaal opgemaakt en de officier van Justitie besluit tot vervolging of seponering). Als blijkt dat een persoon die in het register staat een bedreiging kan vormen voor de veiligheid van kinderen, gaat er via de GGD een signaal naar de houder van de voorziening voor kinderopvang of het gastouderbureau. Deze zal er onder andere voor moeten zorgen dat de betreffende persoon een nieuwe VOG aanvraagt. Informatie over hoe continue screening werkt staat op de website van de Rijksoverheid.

Wat is het doel van de continue screening/personenregister?

De periode waarin kinderen worden opgevangen in een kindercentrum of door een gastouder, is cruciaal voor hun ontwikkeling. De opvang moet bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind, in een gezonde en veilige omgeving. De kinderen zijn in deze fase immers kwetsbaar, zeker als zij zo jong zijn dat de opvang nog vooral gericht is op de fysieke verzorging en zij zich nog niet zo goed verbaal kunnen uiten. Ten behoeve van een veilige kinderopvang moeten mensen die in de kinderopvang werken in bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG toont aan dat een persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang. Een VOG is een momentopname. Mensen kunnen zich na afgifte van de VOG schuldig maken aan een strafbaar feit en daardoor een bedreiging vormen voor de veiligheid van kinderen. Zolang dit niet bekend is bij de eigenaar van de kinderopvang of de toezichthouder, kunnen zij in de kinderopvang blijven werken. Dit is ongewenst. Daarom heeft de overheid besloten dat alle mensen die in de kinderopvang werken, continu worden gescreend op strafbare feiten. Sinds 1 maart 2013 is de continue screening van toepassing op alle vaste medewerkers. Na invoering van het personenregister vallen ook de tijdelijke medewerkers en structureel aanwezigen onder de continue screening op basis van gegevens die zijn opgenomen in het personenregister.

Vanaf 1 januari 2021 heeft een verbreding van de inschrijfplicht plaatsgevonden. Personen die structureel aanwezig zijn op een kindercentrum of op een andere locatie waar activiteiten plaatsvinden moeten zich inschrijven in PRK. Het komt in de praktijk steeds vaker voor dat de houder een overeenkomst sluit met een persoon (bijvoorbeeld een sportleraar of een meester/ juf) die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens opvanguren werkzaamheden verricht, maar dan op een andere locatie dan de locatie waarmee de houder een kindercentrum exploiteert. Het is in lijn met het doel van het Personenregister Kinderopvang (PRK) om ook in deze situatie te verlangen dat iemand zich inschrijft in het PRK.

Meer informatie kunt u vinden op Denklijn Personenregister Kinderopvang.